Privacy statement


Privacy

Om haar internetsite en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, dient vacaturefysiotherapie.nl in een aantal gevallen persoonsgegevens te verwerken. Deze verwerking dient te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). vacaturefysiotherapie.nl hanteert een stringent privacy beleid. Wij beschermen de privacy van gevoelige informatie die u aan ons verstrekt en spannen ons in deze informatie vertrouwelijk te behandelen. Hieronder zetten wij uiteen welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en wat wij doen om uw privacy te beschermen.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Vanaf het moment dat u uw gegevens invult op onze website of u op een andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van onze dienstverlening, verzamelen wij uw gegevens.

 

Doeleinden registratie gegevens
Wanneer u zich via onze internetsite bij vacaturefysiotherapie.nl wilt registeren, vragen wij u om enkele persoonsgegevens in te vullen.
vacturefysiotherapie.nl is een platform waar potentiele kandidaten op zoek kunnen naar openstaande vacatures op vacaturefysiotherapie.nl en potentiele werkgevers op zoek kunnen in de database van geregistreerde kandidaten op vacaturefysiotherapie.nl. De persoonsgegevens worden verwerkt teneinde:

  • Het gebruiksgemak van de internetsite van vacaturefysiotherapie.nl te vergroten en onze dienstverlening te (kunnen) optimaliseren;

  • Passende vacatures aan te bieden en de diensten die door vacaturefysiotherapie.nl worden aangeboden ter beschikking te stellen en uit te (kunnen) voeren;

  • Het kunnen reageren op vacatures op vacaturefysiotherapie.nl;

  • Het kunnen inzien van cv gegevens van geregistreerde kandidaten op vacaturefysiotherapie.nl. De kandidaat bepaalt zelf of de persoonsgegevens zichtbaar zijn of anoniem;

  • Het kunnen plaatsen van een openstaande vacature op vacaturefysiotherapie.nl;

  • Het ontvangen van reacties van potentiele kandidaten op de vacature of reacties van werkgevers op uw cv in uw emailbox of via telefoonnummer;

  • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn;

  • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

  • U te informeren over de diensten van vacaturefysiotherapie.nl


 

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?
We verzamelen uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen. Een aantal gegevens zijn verplicht om hiervan gebruik te maken, een aantal zijn optioneel om onze dienstverlening beter op uw wensen af te stemmen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de gegevens die u verstrekt.

Hierbij kunt u denken aan de verwerking van – onder andere - de volgende persoonsgegevens:

Bij registratie:
- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en andere contactgegevens;
- geboortenaam en geboorteplaats;
- functie; BIG
- curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages, werkervaring, trainingen en testen;
- gegevens over beschikbaarheid en verlof;
- gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van beoordeling van de geschiktheid van de
kandidaat zoals referenties en getuigschriften;
- optioneel pasfoto die op vrijwillige basis aan ons is gegeven, zonder dat dit voor u consequenties
heeft; Potentiele opdrachtgevers kunnen mogelijk deze pasfoto dan zien;

Tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, hebben alleen personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die wij van u ontvangen tijdens het registratieproces, verwerken wij op basis van de door u gegeven toestemming. Deze toestemming kunt op elk moment intrekken. U beheert uw gegevens zelf en bent verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. Als kandidaat kunt u bij privacy instellingen in uw profiel zelf de instellingen rondom zichtbaarheid van uw CV beheren.

Contact opnemen en onze mailing: indien u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld per e-mail, dan verwerken wij uw gegevens uitsluitend met als doel om uw vraag of verzoek af te handelen. Wij bewaren deze gegevens totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en tot maximaal 1 jaar daarna.

Wij versturen u na registratie periodiek mailingen met nieuwe vacatures of nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. Uw emailadres wordt na uw toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Uiteraard kunt u bij vacaturefysiotherapie.nl aangeven dat u geen mailingen wilt ontvangen, dan dragen wij er zorg voor dat u deze niet meer ontvangt. Door op het ontvangen mailingsbericht op de link met afmelden te klikken, kunt u altijd uw eerder gegeven toestemming intrekken.

Waarom mogen wij persoonsgegevens verzamelen?
vacaturefysiotherapie.nl mag persoonsgegevens op basis van privacywetgeving verzamelen omdat:
- er daarvoor aan u nadrukkelijke toestemming is gevraagd. Deze gegeven
toestemming kunt u elk moment weer intrekken;
- het noodzakelijk is om de overeenkomst die vacaturefysiotherapie.nl met u heeft, te kunnen
uitvoeren. Denk hierbij de samenwerkingsovereenkomst met u als werkgever;
- het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
- het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang
waarbij vacaturefysiotherapie.nl de afweging maakt tussen uw belang rondom privacy en haar
gerechtvaardigd belang. 

Gegevensverwerking
Deze internetsite kan links naar internetsites van derden bevatten. Voor deze sites kan een afwijkend privacy statement gelden. vacaturefysiotherapie.nl is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

 

Hulp bij registratie
Om haar diensten aan u ter beschikking te kunnen stellen, geeft u vacaturefysiotherapie.nl toestemming ten behoeve van de registratie van persoonsgegevens gebruik te maken van aan haar gelieerde ondernemingen of hulppersonen.

 

Verstrekken gegevens aan derden
Teneinde een vacature voor u te vinden, stelt vacaturefysiotherapie.nl de door u verstrekte gegevens na uw toestemming ter beschikking aan de bij haar geregistreerde werkgevers. Om een geschikte kandidaat voor u te vinden, stelt vacaturefysiotherapie.nl de door u verstrekte vacature gegevens ter beschikken aan de bij haar geregistreerde kandidaten. Ook kan vacaturefysiotherapie.nl uw gegevens verstrekken aan haar verwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle andere gevallen waarin vacaturefysiotherapie.nl verplicht kan worden door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of gerechtelijk vonnis.

vacaturefysiotherapie.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door u verstrekte gegevens door de bij haar geregistreerde kandidaten, werkgevers en/of derden, aan wie uw gegevens worden verstrekt nadat u daartoe toestemming heeft gegeven.

vacaturefysiotherapie.nl zal uw gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming, verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.


Gebruik logbestanden
De internetsite van vacaturefysiotherapie.nl genereert automatisch logbestanden van het gebruik van haar site door u en andere gebruikers. Wij houden gebruikersgegevens bij, zoals de IP-adressen en domeinen, de bronadressen van waar de pagina's zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt, alsook voor het verbeteren van onze dienstverlening via deze internetsite.


Gebruik van 'cookies'
Om het gebruiksgemak van deze internetsite te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een 'cookie' is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw bij vacaturefysiotherapie.nl inlogt, wordt uw computer herkend op basis van de 'cookie'. Indien u niet wilt dat vacaturefysiotherapie.nl een 'cookie' op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de 'cookies' gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van 'cookies' niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.


Beveiliging
vacaturefysiotherapie.nl heeft passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens en hebben de werknemers van vacaturefysiotherapie.nl die toegang hebben tot uw persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht. Indien persoonsgegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens vacaturefysiotherapie.nl diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, heeft vacaturefysiotherapie.nl met hen verwerkersovereenkomsten gesloten opdat zij de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk beveiligen.

 

Verwijderen, aanvulling en inzage van gegevens
U kunt op elk moment besluiten uw registratie te laten verwijderen. Dit kan geschieden door uw account te verwijderen of contact op te nemen met vacaturefysiotherapie.nl. Daarnaast heeft u:

- Recht op inzage van de persoonsgegevens die vastgelegd zijn;
- Recht op correctie als gegevens niet juist of actueel zijn;
- Recht op verwijdering;
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens, ook wel data portabiliteit genoemd.

Indien u vragen, opmerkingen of een klacht heeft aangaande dit Privacy Statement en de manier waarop wij uw gegevens registreren, kunt u daarvoor contact met ons opnemen via privacy@highcare.nu . Wij streven er naar om binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren. Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via bovenstaand email adres. Daarnaast heeft u recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder op privacy in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Contact door het invullen van het Contact formulier op www.vacaturefysiotherapie.nl.

 

Functionaris gegevensbescherming:
Doina Jong
privacy@highcare.nu


Wijzigingen
vacaturefysiotherapie.nl kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te raadplegen op de website van vacaturefysiotherapie.nl.

Over ons

Vacature Fysiotherapie is uw vacaturesite voor alle Fysiotherapie vacatures.
Werkzoekende:
Plaats gratis je cv en reageer gratis op vacatures. 
Werkgevers:
Plaats en beheer voor slechts €25,= eenvoudig en snel uw eigen vacatures. De vacatures worden direct doorgeplaatst op vacature-sites, facebook, twitter. U vindt snel de juiste kandidaat. lees verder